top of page

ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית: ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום

מרכז המידע למודיעין ולטרור
7.1.24

אי הכרה בקיומה של מדינת ישראל: מפה מדינית של המולדת הערבית, המופיעה בספרי הלימוד החדשים של הרשות הפלסטינית שיצאו לאור ב-2017. במפה מופיעים שמות המדינות השונות, כולל פלסטין. למדינת ישראל אין זכר במפה (לימודי חברה, כתה ה’, חלק א’ (2017) עמ’ 22).

bottom of page